گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
1394/9/17

  با استقرار تیم مدیریت کیفیت در خط تولید و همچنین پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای ایزو کارخانه تولیدی نوین حصار موفق به اخذ   گواهینامه مدیریت کیفیت   ISO 9001:2008  گردید.

گواهی فوق تحت بازرسی و نظارت دفتر نمایندگی شرکت BQS انگلستان در ایران صادر گردیده است.