حضور کارخانه تولیدی نوین حصار در نمایشگاه خدمات شهری شیراز
1394/9/24

کارخانه تولیدی نوین حصار به عنوان " تنها تولید کننده صنعتی نرده های شهری در کشور" با هدف ایجاد ارتباط مستقیم با مدیران شهری استان فارس و ارائه بدون واسطه خدمات در این منطقه از کشور در دومین نمایشگاه خدمات شهری شیراز با عنوان نمایشگاه " شهر زیبا " حضور بعمل آورده است.