نمایشگاه شهر زیبا شیراز - بازدید معاونت هماهنگی و امور عمرانی استان فارس
1394/9/24

بازدید آقای مهندس رضاییان 

معاونت هماهنگی و امور عمرانی استان فارس از غرفه کارخانه تولیدی نوین حصار در دومین نمایشگاه شهر زیبا - شیراز