اضافه شدن امکان انتخاب پوشش محافظ گالوانیزه گرم (hot deep galvanize) بر روی نرده های نوین حصار
1394/11/19

با تلاش واحد تحقیق و توسعه (R&D) امکان افزودن پوشش محافظ گالوانیزه گرم (HOT DEEP GALVANIZE)

قبل از رنگ بر روی کلیه نرده های کارخانجات تولیدی نوین حصار ایجاد گریده است .محصولاتی که با این پوشش محافظ اضافی خریداری گردند توسط کارخانه به مدت 10 سال در مقابل خوردگی پایه گارانتی می گردند.استفاده از پوشش محافظ گالوانیزه گرم تنها برای حواشی با فاصله کمتر از 20 کیلومتری خلیج فارس توصیه می شوند.