بازدید معاونت ترافیک شهرداری و مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک شیراز از خط تولید کارخانه نوین حصار
1395/3/15

پیرو بازدید محصول توسط مقامات شهرداری شیراز در نمایشگاه شهرزیبای شیراز (آذر ماه 94)  مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک شیراز جناب آقای مهندس فرخ زاده، معاونت حمل و نقل ترافیک شیراز جناب آقای مهندس زحمتکش وهیئت همراه با حضوردرمحل کارخانه تولیدی از خط تولید محصول نرده های  مشبک میلگردی بازدید بعمل آوردند. در این بازدید توافقات اولیه جهت نصب نمونه نرده های ترافیکی نوین حصاردر چند کاربرد ترافیکی در کلان شهر شیرازصورت پذیرفت.