صرفه اقتصادی نرده

بهره مندی از قیمت تمام شده  کمتر در زمان خرید و در طول مدت بهره داری