گارانتی

محصولات نوین حصار شامل ۱۰ الی ۲۰ سال گارانتی می باشند.

این ضمانت نامه در صورت رعایت شرایط زیر معتبر می باشد:

۱- هر گونه آسیب فیزیکی ناشی، از تخلیه بار، نصب و یا در حین بهره برداری که منجر به تغییر شکل هندسی محصول و یا آسیب بر پوشش محافظ فلزی یا پلیمری محصول گردد.

۲- قرار گرفتن محصول در معرض عوامل مخرب شیمیایی، مگر مواردی که قبلا به صورت مکتوب مورد توافق فروشنده قرار گرفته باشد.

۳- قرار گرفتن محصول در معرض عوامل مخربی مانند: سیل، آتش سوزی و یا حرارت غیر طبیعی.

۴- قرار گرفتن محصول در معرض عوامل مخرب شیمیایی؛ مگر مواردی که قبلا به صورت مکتوب مورد توافق فروسنده قرار گرفته باشد.

۵- در صورت مشاهده نقض , خریدار قبل از هر گونه اقدامی جهت تعمیر ترمیم آسیب و یا بازکردن نرده از محل نصب شده می بایست با ارائه مستندات لازم فروشنده را از وقوع نقض مطلع می سازد. در صورت نیاز محصولات معیوب قبل از هر گونه اقدامی توسط فروشنده مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.

۶- در صورت مشاهده و تایید زنگ زدگی بیش از ۵ درصد سطح رنگ خور محصول فروشنده نسبت به تعویض محصول به صورت رایگان اقدام خواهد نمود. در این صورت انجام عملیات باز شدن و نصب مجدد نرده و ارسال به کارخانه این هزینه بر عهده فروشنده خواهد بود.

۷- کلیه گردش کار استفاده از این ضمانت نامه اعم از درخواست استفاده ارائه مستندات و یا سایر موارد میبایست بصورت مکتوب از طریق فکس، ارسال نامه ایمیل یا با شماره و آدرس های مندرج در برگه ضمانت نامه صورت می پذیرد.