جنس حصار یا نرده هاتون از چیست؟

پاسخ: نرده های میلگردی از دو بخش پانل نرده میلگردی و  پایه های پروفیلی تشکیل شده اند. میلگردهای معرفی جهت تولید پانل نرده از فولاد تولید شده بدون ترمکس با گرید RST34-2  و تولید شده تحت استاندارد ملی ایران به شماره ۶۰۳۰ تهیه شده و پروفیل های پایه از فولاد گرم نورد شده با گرید ST44 و تولید شده با استاندارد EN10219-2  تهیه می شوند.