در زمان جوش میلگرد های عمودی و افقی حصار از چه نقطه جوشی استفاده می شود؟ آیا نقطه جوش نرده و حصارتون نقطه جوش CO2 است؟

 

پاسخ : نقاط جوش  پانل نرده و حصار بوسیله جوش مقاومتی الکتریکی یا به اصطلاح نقطه جوش انجام می شود. جوشکاری پایه ها به پلیت های اتصال نیز به وسیله جوش co2 که مناسب برای اتصالات آب بندی شده و برای ورقهای با ضخامت پایین است انجام می شود.