نصب اولین محموله نرده نوین حصار در تأسیسات نفتی جنوب کشور
1393/2/11

با ارسال اولین محموله نرده های صنعتی نوین حصار به بندر ماهشهر، یکی از پروژه های مخازن ذخیره روغن خام خوراکی بوسیله خریدار، شرکت روغن نوید خلیج فارس به طول حدود 1 کیلومتر نرده گذاری و حصار کشی گردید.

عکس  مرتبط با این خبر را می توانید "اینجا" مشاهده فرمایید.