ایمن سازی 10 کیلومتر از کانال های روباز در شهر مشهد
1393/12/18

با تأیید کیفی نمونه های نصب شده معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد، بیش از 10 کیلومتر حاشیه کانالهای روباز شهری در مناطق 1، 2 ، 3، 7 و 9 مشهد با استفاده از انواع مدلهای نرده نوین حصار نرده گذاری و در مقابل سقوط عابرین پیاده به داخل کانال ایمن سازی گردید.

 این طرح تا پایان ایمن سازی تمامی کانالهای روباز موجود در شهر مشهد به طول نرده گذاری حدود 30 کیلومتر با استفاده از نرده های صنعتی نوین حصار در سال 1394 و 1395 نیز ادامه خواهد یافت.

عکس های بیشتر مرتبط با این خبر را می توانید "اینجا" مشاهده فرمایید.