اولین زمین ورزشی محصور شده با نرده های صنعتی نوین حصار در شیراز
1394/1/30

با خرید و نصب نرده های ورزشی نوین حصار با جزئیات تخصصی ورزشی، نرده گذاری اطراف زمین چمن مصنوعی در چهار راه خلعتبری منطقه 1 شیراز توسط شهرداری منطقه 1 شیراز به انجام رسید.

با تأیید جزئیات نرده های ورزشی نوین حصار، تکمیل 2 زمین ورزشی دیگر در سطح مناطق 1 و 4 شهرداری شیراز با استفاده از نرده نوین حصار در دستور کار این مناطق قرار گرفته است.

عکس های بیشتر مرتبط با این خبر را می توانید "اینجا" مشاهده فرمایید.