حضور کارخانجات تولیدی نوین حصار در نمایشگاه خدمات شهری و حمل و نقل ترافیک مشهد
1396/7/25

کارخانجات تولیدی نوین حصار تنها تولید کننده نرده های مشبک میلگردی در ایران، مقدم بازدیدکنندگان محترم را درهشتمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری، حمل و نقل ترافیک مشهد غرفه نوین حصار - سالن فردوسی گرامی می دارد.