اولین نمونه نرده تولیدی کارخانه نوین حصار در حاشیه کانالها و مسیلها
1392/12/12

 اولین نمونه نرده های تولیدی کارخانه نوین حصار درحاشیه کانال خیام مشهد به اجرا در آمد.