سرعت تولید نرده

تولید واجرا نرده در کمترین زمان ممکن